20 شهريور 1396 12:31:27
برگزاري دوره آموزشي حسابداري بخش عمومي

برگزاري دوره آموزشي " حسابداري بخش عمومي"

دوره آموزشي " حسابداري بخش عمومي" به مدت 16ساعت شغلي و تدريس جناب آقاي مهندس درويش ويژه مديران، معاونين ، رؤسا ، كارشناسان مالي و بودجه دستگاه هاي اجرايي در روز  دوشنبه و سه شنبه مورخه 20 الي 21شهريور ماه از ساعت 17 الي 20 درمركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري مركز استان سمنان برگزار گرديد .

مباحث مطرح شده در اين دوره شامل:

اصول حسابداري بخش عمومي، چگونگي كار با نرم افزار، كدينگ هاي حسابداري تعهدي ، افزايش تفضيل در مركز هزينه و حساب ها و چگونگي ثبت رخدادهاي مالي در حسابداري بخش عمومي با رويكرد تعهدي بود.كه بصورت كاربردي ارائه گرديد.

 هدف از برگزاري دوره حسابداري نظام بخش عمومي با رويكرد تعهدي ،ارتقاء دانش تخصصي كاركنان و مديران مالي دستگاه هاي اجرايي استان مي باشد.

 

 

 

 


Powered by Tetis PORTAL