17 آذر 1395 10:24:1
جلسه كار گروه ساماندهي فضاها و ساختمانهاي اداري استان مورخ 1395/9/14
 

هفتمين جلسه كارگروه با ذكر صلواتي با حضور اعضاء جلسه ونمايندگان سازمانهاي استان سمنان به رياست

جناب آقاي مهندس طاهري رياست سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان سمنان آغاز گرديد .

در ابتدا جناب آقاي جهانشير دستور كارهاي جلسه را كه شامل دو دستور كار بود اعلام نمودند .

دستور كار اول : درخواست شركت گاز استان براي احداث ساختمان عملياتي واداري  در بخش هاي استان

دستور كار دوم : تعين تكليف ساختمانهاي مازاد دستگاههاي اجرايي

دستوركارسوم : تصميم گيري براي ساير در خواستهاي دستگاهها

درادامه دستور كارها توسط اعضاء  مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و تصميمات نهايي اتخاذ گرديد و جلسه با ذكر صلواتي پايان يافت .


Powered by Tetis PORTAL