24 مرداد 1396 15:21:47
برگزاري دوره آموزشي مديريت تعارض و فنون مذاكره ويژه بهبود مديريت

برگزاري دوره آموزشي مديريت تعارض و فنون مذاكره ويژه بهبود مديريت

  برگزاري دوره آموزشي مديريت تعارض و فنون مذاكره ويژه مديران در تمامي سطوح دستگاه اجرايي استان در روز دوشنبه مورخه 23/5/96 با حضور خانم دكتر ابراهيمي در مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان برگزار شد .

     در دنيايي كه دانستن مهارت ارتباط مؤثر يكي از مهمترين شاخصه هاي توسعه در عصر ارتباطات به حساب مي ايد و از طرف ديگر موفقيت و اثربخشي فعاليتهاي حرفه اي مديران در فعاليتهاي درون سازماني و برون سازماني, منوط به برقراري ارتباط مؤثر انان با فضاي عيني و ذهني محيط خود مي باشد بر اين اساس كارگاه اموزشي اصول و فنون مذاكره در حل تعارض و مسائل سازماني با هدف انتقال هنر و دانش مذاكره برگزار گرديد.

اين دوره در راستاي آشنايي مديران با روش هاي نوين مديريتي، دستيابي اثربخش تر به اهداف سازماني ، اصول و فنون مذاكره و همچنين روش هاي حل تعارض مي باشد.

دكتر ابراهيمي با بيان اينكه مديريت به معناي توانايي ايجاد انگيزه مي باشد، افزود: با توجه به افزايش فشارهاي مختلف محيطي و سازماني، مي طلبد كه همه كاركنان و مديران نسبت به فراگيري فنون مذاكره و سبك هاي مديريت تعارض آشنايي و تسلط پيدا كنند.

وي اظهار داشت: اگرچه ممكن است فشارهاي كاري روزمره مديران زمان اندكي براي آنان در جهت يادگيري دانش هاي نوين مديريتي باقي بگذارد اما مديراني كه خواهان موفقيت هستند بايد از طريق تفويض اختيار ، زمان آزاد بيشتري براي يادگيري دانش هاي نوين اختصاص دهند.

دكتر ابراهيمي همچنين به بيان مطالبي از جمله مفهوم مذاكره، گام هاي مهم براي انجام فرآيند مذاكره ، موانع، راهكارهاي عملياتي براي انجام مذاكره هاي اثربخش در محيط هاي سازماني، مفهوم و معناي تعارض و ديدگاه هاي گوناگون سنتي و نوين نسبت به سبك هاي مديرتي تعارض پرداخت.

در اين كارگاه شناخت مسائل منجر به تعارض در سازمان, شناسايي و سپس استراتژيهاي رفتاري مديران به بحث گذاشته شد.

هدف: مديريت كاهش تنشهاي ارتباطي در فضاي سازماني

 


Powered by Tetis PORTAL