27 تير 1396 14:49:11
بازديد جناب آقاي طاهري رييس سازمان مديريت وبرنامه ريزي وهيات همراه مورخ 96/4/27 اداره كل زندان ها و اقدامات تاميني وتربيتي

بازديد جناب آقاي طاهري رييس سازمان مديريت وبرنامه ريزي وهيات همراه مورخ 96/4/27 اداره كل زندان ها و اقدامات تاميني وتربيتي

صبح روز سه شنبه مورخ 27 / 4 / 96 در ساعت 20 : 9  جناب آقاي طاهري رييس سازمان مديريت وبرنامه ريزي و هيات همراه بازديدي جهت بررسي مسائل و مشكلات اعتباري عمراني و فرهنگي از اداره كل زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي استان داشتند.

در ابتدا مديركل زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي ضمن خوشامد گوهي جهت بازديد و معرفي واحد هاي زندان ايشان را همراهي نمودند .

در اين بازديد تمامي واحدهاي زندان ومورد بازديد قرار گرفت وطي جلسه اي كه در دفتر مديركل زندان ها برگزار گرديد جناب آقاي طاهري رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان دستور مساعدت و كمك به اداره كل را صادر نمودند .

بازديد در ساعت 50 : 10 دقيقه پايان يافت .   


Powered by Tetis PORTAL