دستورالعمل‌ها

    دستورالعمل شرايط واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد، نيمه تمام، تكميل شده و اماده بهره برداري به بخش غيردولتي مورخ 96/05/25
    1398/02/03

    Powered by Tetis PORTAL