برگزاري يكصد و سي و نهمين جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان سمنان با حضور جناب آقاي مالكي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان
    1398/01/27

    يكصد و سي و نهمين جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان سمنان با حضور جناب آقاي مالكي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، استاندار محترم و جمعي از مديران دستگاه هاي اجرايي استان در روز سه شنبه مورخ 1398/01/27 در گرمسار برگزار گرديد.