برگزاري جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان با حضور جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان
    1398/05/23

    جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان به رياست جناب آقاي آشناگر استاندار محترم سمنان و با حضور جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، جناب آقاي همتي نماينده محترم مردم در مجلس، جناب آقاي ارگي فرماندار محترم مهديشهر و مديران كل دستگاه هاي اجرايي استان در روز چهارشنبه مورخ 23 مرداد ماه 1398 در فرمانداري مهديشهر برگزار گرديد.