برگزاري نشست تخصصي تحت عنوان «راهبردهاي توسعه نظام آموزش كاركنان دولت» به صورت وبينار
  1398/09/06

  با عنايت به هماهنگي به عمل آمده از سوي مركز آموزش مديريت دولتي نشست تخصصي تحت عنوان «راهبردهاي توسعه نظام آموزش كاركنان دولت»  به صورت وبينار ويژه مديران و كارشناسان مديريت هاي منابع انساني و آموزش و با حضور مديران و كارشناسان سازمان مديرت و برنامه ريزي استان سمنان و دستگاه هاي اجرايي استان در روز چهارشنبه مورخ 6 آذر ماه 1398 از ساعت 8:30 الي 12:30 در محل ساختمان آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان برگزار گرديد.

  در اين نشست وبيناري، آقايان دكتر حميد رحيميان عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي و دكتر صدرالدين صدري معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان اداري و استخدامي كشور در دو محور اصلي "بررسي آسيب ها و مشكلات فعلي نظام آموزش كاركنان" و "راهبردهاي توسعه نظام آموزش و منابع انساني در سازمانها" سخنراني نمودند.
  دكتر صدري سخنران اول اين نشست سخنان خود را با تاكيد بر اين موضوع آغاز نمود كه سازمان‌هاي امروزي در مواجه با عدم قطعيت هاي آينده و پيروز شدن بر آنها و قرار گرفتن در جرگه سازمان هاي پيشرو، بايد داراي مزيت رقابتي پايدار باشند. ايشان در ادامه با بيان ويژگي ها و ارزش هاي سازماني موجد مزيت رقابتي پايدار، نظام توسعه منابع انساني را سرچشمه زنجيره ارزش آفرين براي ايجاد مزيت رقابتي سازمان ها بيان نمودند.
  تغيير پارادايم از آموزش منابع انساني به مديريت يادگيري يكي از راهبردهاي ارائه شده براي توسعه منابع انساني و اثر بخش بودن آموزش ها بيان شد و تحصيل گري (تدارك فرصت يادگيري)، واگذاري مسئوليت يادگيري به سازمان، سنجيده و هوشمندانه عمل كردن با توجه به مقتضيات، ايجاد روابط غير رسمي به جاي روابط رسمي را از الزامات رسيدن به اين نوع آموزش مطرح نمودند.
  در ادامه نشست دكتر رحيميان با اشاره به اين نكته كه بزرگترين مشكل راهبردي در آموزش، مساله فرهنگ و نوع نگرش مي باشد، راهبرد اصلي براي توفيق در حوزه آموزش كاركنان را تحول فرهنگ ملي و سازماني  دانست و چنين بيان داشت كه سازمان هاي دولتي بايد راهبرد گذار از آموزش به يادگيري را به واقعيت دريابند و پياده كنند.
  رحيميان افزود؛ امروزه آموزش و توسعه منابع انساني رايج ترين رويكردهاي مورد استفاده براي بهبود عملكرد در سازمان ها هستند، اما مؤثرترين رويكردها براي بهبود عملكرد نيستند. مؤثرترين رويكرد، "عملكرد و يادگيري محيط كار" است و اين يادگيري از دستاوردهاي پرطرفدار اخير در امر آموزش كاركنان است .

   

  Powered by Tetis PORTAL