برگزاري سومين جلسه شوراي آموزش و پرورش استان با حضور جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان
    1398/06/13

    سومين جلسه شوراي آموزش و پرورش استان به رياست جناب آقاي آشناگر، استاندار محترم سمنان و با حضور جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و مديران دستگاه هاي اجرايي در روز چهارشنبه مورخ 13 شهريور ماه 1398 در سالن غدير استانداري سمنان برگزار گرديد.