ديدار نوروزي جناب آقاي مالكي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان با جناب آقاي دكتر نوبخت معاون محترم رييس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور
    1398/01/17

    در روز شنبه مورخ 1398/01/17 جناب آقاي مالكي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان با جناب آقاي دكتر نوبخت معاون محترم رييس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور ديدار و پيگيري لازم در خصوص اعتبارات استان در سال 1398 بعمل آمد.