برگزاري جلسه بررسي ميزان آلايندگي كارخانه فروسيليس و كارخانجات گچ با حضور جناب آقاي طاهري نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
    1398/02/05

    جلسه بررسي ميزان آلايندگي كارخانه فروسيليس و كارخانجات گچ و تاثير آن بر سلامت شهروندان سمنان با حضور جناب آقاي طاهري نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و نمايندگان ادارات كل صنعت،معدن و تجارت، حفاظت محيط زيست، شركت شهرك هاي صنعتي و دانشگاه علوم پزشكي سمنان در روز پنجشنبه مورخ 5 ارديبهشت ماه 1398 در سالن جلسات سازمان برگزار گرديد.

    و همچنين مقرر گرديد نتايج اين جلسه در كارگروه آمايش و محيط زيست استان جهت اتخاذ تصميم نهايي ارائه گردد.