برگزاري جلسه توجيهي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي سال 1397
    1398/04/11

    جلسه بررسي چگونگي ارائه درخواست بررسي مجدد و اعتراض هاي احتمالي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان در سال 1397 با حضور مديران گروه و كارشناسان معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي استان در روز دوشنبه مورخ 10 تير ماه 1398 در سالن فجر سازمان برگزار گرديد.