برگزاري دهمين جلسه شوراي برنامه ريزي وتوسعه وپنجاه ودومين ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي استان با حضوررياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي
    1397/11/27

    دهمين جلسه شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان وپنجاه ودومين ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به رياست استاندار محترم جناب آقاي مهندس آشناگر وبا حضوررياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي  ومعاونين ومديران دستگاه هاي اجرايي در سالن همايش يادگار امام برگزار گرديد.