برگزاري يكصدوسي ويكمين جلسه كارگروه ستاد تسهيل ورفع موانع توليد استان با حضور رياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي
    1397/10/18

    يكصدوسي ويكمين جلسه كارگروه ستاد تسهيل ورفع موانع توليد استان به رياست استاندار محترم ، وبا حضوررياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي ومديران دستگاه هاي اجرايي استان در استانداري سمنان برگزار گرديد.