تقدير استاندار محترم و فرمانده محترم سپاه استان از جناب آقاي مالكي
    1398/05/30

    جناب آقاي آشناگر استاندار محترم استان و جناب آقاي سرهنگ دامغاني فرمانده محترم سپاه قائم آل محمد استان سمنان، با اهداي لوحي از زحمات جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان جهت كمك و ياري رساني به آسيب ديدگان از سيل تقدير كردند.