برگزاري جلسه هم انديشي كانون ارزيابي مديران
    1398/05/06

    جلسه هم انديشي كانون ارزيابي مديران پيرامون موضوع شايستگي مديران دستگاه هاي دولتي با حضور معاون محترم توسعه مديريت و سرمايه انساني، مدير محترم مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، مشاور محترم رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و كارشناسان سازمان و نمايندگان و كارشناسان جهاد دانشگاهي استان سمنان در روز يكشنبه مورخ 6 مرداد ماه 1398 در سازمان برگزار گرديد.