جايگاه دوم استان سمنان در ميزان رضايتمندي مردم از دستگاه هاي اجرايي
    1398/05/17

    در راستاي اجراي بند(6) ماده(18) تصويبنامه حقوق شهروندي در نظام اداري مصوب 9‏/11‏/1395 شوراي عالي اداري ابلاغ شده توسط رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 28‏/12‏/1395، "طرح افكارسنجي و سنجش ميزان رضايتمندي مردم از عملكرد دستگاه هاي اجرايي در سطوح ملي و استاني" توسط سازمان اداري و استخدامي كشور با همكاري مركز آمار ايران طي اسفندماه 1397 اجرا گرديد و با توجه به نتايج به دست امده از اين طرح، استان سمنان با ميانگين نمره 76.82 رتبه دوم در ميزان رضايتمندي در كل كشور را كسب نموده است.
    Powered by Tetis PORTAL