برگزاري چهارمين جلسه كميته هماهنگي بررسي پروپوزال طرح هاي پژوهشي كميته صنعت، معدن و تجارت
    1398/11/30

    چهارمين جلسه كميته هماهنگي بررسي پروپوزال طرح هاي پژوهشي موضوع ماده ۷ بند ز تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ با حضور سركار خانم ملك پور مدير محترم مركز آموزش و پژوهشهاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و اعضاي محترم كميته صنعت، معدن و تجارتبه منظور بررسي پروپوزال طرح هاي پژوهشي اين كميته، در روز چهارشنبه مورخ 30 بهمن ماه 1398 در سالن جلسات سازمان برگزار گرديد. 
    در اين جلسه در خصوص بررسي روند طرح ها توسط اعضاي علمي صاحب نظر دانشگاهي سطح استان و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي مربوطه، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و پس از آن، اعضاي كميته نظرات و ديدگاه هاي فني خود را بيان و مجريان هر يك از طرح ها تعيين و مقرر گرديد پس از اصلاحات نهايي پروپوزال هاي مورد تاييد، عناوين طرح هاي پژوهشي به همراه مجري و اعتبار آن از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به دستگاه هاي ذيربط ابلاغ شود و دستگاه ها نيز نسبت به ثبت مشخصات طرح پژوهشي خود در سامانه سمات اقدام و پس از اخذ كد رهگيري نسبت به عقد قرارداد با مجري طرح پژوهشي مصوب در كميته اقدام نمايند.
     


    Powered by Tetis PORTAL