برگزاري يكصد و سي و هفتمين جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان با حضور جناب آقاي مالكي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي
    1398/01/20

    يكصد و سي و هفتمين جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان با حضور جناب آقاي مالكي رياست سازمان مديريت و برنامه  ريزي استان و جناب آقاي آشناگر استاندار سمنان و برخي از مديران دستگاه هاي اجرايي در روز سه شنبه مورخ 1398/01/20 در سالن مديريت بحران استانداري برگزار گرديد.