برگزاري دوره آموزشي تشريحي بررسي ظرفيت هاي قانون بودجه سال 1398 كل كشور در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
    1398/03/29

    دوره آموزشي تشريحي بررسي ظرفيت هاي قانون بودجه سال 1398 كل كشور با تاكيد بر قوانين مرتبط با هدف استفاده كليه مسئولين و دستگاه هاي اجرايي استاني از تمامي ظرفيت هاي قانون بودجه سال 1398 و راهبري مديريت توسعه توسط بخش دولت، در تاريخ 28 خرداد 1398 درسالن فجر سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان برگزار گرديد .

    در اين دوره جناب آقاي صباغيان معاونت محترم هماهنگي برنامه وبودجه سازمان ضمن بررسي ابعاد مختلف قانون 98 به تشريح قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( 1 )، قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( 2 ) پرداخت.