يكصد و پنجاهمين جلسه كارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان سمنان با حضور جناب آقاي مالكي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
    1398/02/31

    يكصد و پنجاهمين جلسه كارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان سمنان به رياست جناب آقاي آشناگر استاندار محترم سمنان و با حضور جناب آقاي مالكي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در روز سه شنبه مورخ 31 ارديبهشت ماه 1398 در فرمانداري شهرستان سرخه برگزار گرديد.