برگزاري جلسه پيگيري مصوبات سفر رياست جمهوري به استان سمنان با حضور جناب آقاي مالكي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
    1398/02/04

    جلسه پيگيري مصوبات سفر رياست جمهوري به استان سمنان با حضور جناب آقاي مالكي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به منظور بررسي وضعيت پروژه هاي مصوب سفر رياست جمهوري به استان و تسريع در انجام امور و ارائه گزارش پيشرفت در روز چهارشنبه مورخ 4 ارديبهشت 1398 در استانداري سمنان برگزار گرديد.