برگزاري سي و ششمين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي با حضور جناب آقاي مالكي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان
    1397/12/21

    سي و ششمين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي با حضور جناب آقاي آشناگر استاندار محترم، جناب آقاي مالكي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و جناب آقاي مختار زاده مشاور سازمان و جمعي از مديران دستگاه هاي اجرايي استان در روز سه شنبه مورخ 1397/12/21 در سالن جلسات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان سمنان برگزار گرديد.