برگزاري جلسه مشترك ستاد هماهنگي سفرهاي نوروزي و شوراي راهبردي وضعيت تصادفات استان با حضور جناب آقاي مختار زاده مشاور محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان
    1397/12/19

    جلسه مشترك ستاد هماهنگي سفرهاي نوروزي و شوراي راهبردي وضعيت تصادفات استان با حضور جناب آقاي مختار زاده مشاور محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان در روز يكشنبه مورخ 1397/12/19 در سالن مديريت بحران استانداري سمنان برگزاري شد.