برگزاري جلسه كميته برنامه ريزي شهرستان مهديشهر با حضور جناب آقاي عزيزالدين سرپرست امور توسعه و برنامه ريزي سازمان
    1398/04/31

    جلسه كميته برنامه ريزي شهرستان مهديشهر با حضور جناب آقاي عزيزالدين سرپرست امور توسعه و برنامه ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، سركار خانم جواديان رييس گروه امور علمي، فرهنگي واجتماعي معاونت هماهنگي برنامه و بودجه سازمان و جناب آقاي ارگي فرماندار محترم شهرستان مهديشهر و مديران و مسئولان اين شهرستان به منظور بررسي اعتبارات شهرستان در سال 1398 در روز دوشنبه مورخ 31 تير ماه ۱۳۹۸ در فرمانداري اين شهرستان برگزار گرديد.