برگزاري جلسه كارگروه تسهيل ورفع موانع توليد استان با حضور استاندار محترم جناب آقاي آشناگر و رياست محترم سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان جناب آقاي مالكي
    1397/10/08