سفر اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور به استان سمنان به منظور افتتاح چند طرح توليدي و صنعتي با حضور جناب آقاي مالكي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان
    1397/12/19

    دكتر جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور به همراه امير حاتمي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و مهندس حجتي وزير جهاد كشاورزي به منظور افتتاح چند طرح توليدي و صنعتي از جمله بزرگترين واحد صنعتي و معدني مكانيزه سرب كشور و فاز اول اكتشاف و بهره برداري از معدن مس طرود و نوسازي قديمي ترين واحد ذوب مس كشور،  در روز شنبه مورخ 1397/12/18 وارد شهرستان آرادان شدند.در اين سفر استاندار محترم به اتفاق رياست سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان ومعاونين  و جمعي از مديران ايشان را همراهي نمودند.