برگزاري جلسه بررسي موافقت نامه ها و اعتبارات تملك و دارئيهاي سرمايه اي و هزينه اي استان در سازمان مديريت و برنامه ريزي
    1398/01/28

    جلسه بررسي موافقت نامه ها و اعتبارات تملك و دارئيهاي سرمايه اي و هزينه اي استان با حضور معاونت هماهنگي برنامه و بودجه،  مشاور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و كارشناسان اين معاونت در روز چهارشنبه مورخ 1398/01/28 در سالن جلسات سازمان برگزار گرديد.