برگزاري سومين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و پنجاه و ششمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با حضور جناب آقاي مالكي رياست محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
    1398/04/05

    سومين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و سپس پنجاه و ششمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به رياست جناب آقاي آشناگر استاندار محترم و با حضور جناب آقاي مالكي رياست محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و اعضا و مدعوين محترم با دستور كار جلسه، گزارش عملكرد اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي سال 1397 استان سمنان و توزيع اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي سال 1398 استان سمنان در روز چهارشنبه مورخ 5 تير ماه 1398 در محل سالن جلسات يادگار امام (ره) استانداري تشكيل گرديد.