برگزاري سومين نشست تخصصي آشنايي با توسعه فرهنگ سازماني در نظام اداري كشور در مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان
  1398/02/11

  پيرو نشستهاي تخصصي «آشنايي با توسعه فرهنگ سازماني در نظام اداري كشور» كه با تكيه بر ابلاغيه رياست محترم جمهور در خصوص «نظام نامه توسعه مديريت فرهنگ سازماني» مصوب شماره302550 مورخ 1397/06/14شوراي عالي اداري، سومين نشست تخصصي تحت عنوان" آشنايي با توسعه فرهنگ سازماني در نظام اداري كشور" در مركز آموزش و پژوهش هاي و توسعه آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان با حضور جمعي از مديران و كارشناسان سازمان با هدف ارتقاء دانش و توانايي مديران و كارشناسان ارشد دستگاه هاي اجرايي  براي طراحي و تدوين نقشه راه و چگونگي توسعه برنامه ها و راهكارهاي تحول فرهنگ سازماني و ساز و كارهاي پايش پيشرفت موثر آن توسط مركز آموزش مديريت دولتي در روز چهارشنبه مورخ 1398/02/11 در  محل مركز آموزش سازمان و  به صورت وبينار با مركز مديريت دولتي با محورهاي ذيل برگزار گرديد.

   

  محورها:

  • تببين نقش،جايگاه و ارتباط فرهنگ سازماني با ساير برنامه هاي تحول نظام اداري كشور و سهم آن درارتقاء عملكرد سازمان ها و نظام اداري كشور
  • آشنايي با ابعاد و مولفه هاي فرهنگ سازماني و چگونگي تغيير و تحول آن
  • راهبردها و سازو كارهاي تغيير فرهنگ سازماني در كوتاه، ميان و بلند مدت
  • راهبردهاي بهره گيري از خدمات مشاوران داخلي يا خارج از سازمان براي توسعه فرهنگ سازماني
  • طراحي نقشه راه توسعه فرهنگ سازماني متناسب با اقتضائات راهبردي سازمان
  • طراحي برنامه و شاخص هاي پايش تغييرات فرهنگي پرسش و پاسخ فعال