برگزاري جلسه شوراي آموزش و پرورش استان با حضور جناب آقاي مالكي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
    1398/02/07

    جلسه شوراي آموزش و پرورش استان با حضور جناب آقاي مالكي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، جناب آقاي آشناگر استاندار سمنان و جمعي از مديران دستگاه هاي اجرايي استان در روز شنبه مورخ 7 ارديبهشت ماه 1398 در استانداري سمنان برگزار گرديد.