برگزاري جلسه هماهنگي و تعيين تكليف موضوعات مرتبط با ادارات كل راه و شهرسازي استان سمنان در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
    1398/01/27

    جلسه  هماهنگي و تعيين تكليف موضوعات مرتبط با ادارات كل راه و شهرسازي استان سمنان با حضور معاونت هماهنگي برنامه و بودجه، مشاور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان،  مديران، معاونين و ذيحسابان دو اداره كل راه و شهرسازي و  جمعي از مديران و معاونين ادارات كل بازرسي و ديوان محاسبات استان در روز سه شنبه 27 فروردين 1398 در سالن جلسات سازمان  برگزار گرديد.

    در اين جلسه با توجه به ادغام ادارات كل راه و شهرسازي استان  سمنان و تشكيل دو اداره كل شرق و مركز استان، در خصوص  روند ادغام دو اداره كل، تخصيص اعتبار و نحوه تبادل موافقت  نامه هاي في مابين در پروژه هاي جاري، پروژه هاي  جديد و ساير موارد بحث و  بررسي و تبادل نظر گرديد.