رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان: ابلاغ اعتبار جبران خسارات بخش هاي كشاورزي خسارت ديده از سيل ۹۸ به استان
  1398/03/04

  رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان گفت : از سوي سازمان برنامه وبودجه كشور اعتبار جبران خسارت بخش هاي كشاورزي خسارت ديده از سيل 98 به استان ابلاغ گرديد.

  به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي سمنان با اعلام اين خبر گفت: از سوي سازمان برنامه وبودجه كشور و به استناد ماده (19) قانون برنامه و بودجه و بندهاي "م" و"د" ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)، قانون بودجه سال 1398 كل كشور و اجراي بند (1) تصويب نامه هيات محترم وزيران موضوع جبران خسارات بخش هاي كشاورزي خسارت ديده ناشي از سيل در استان هاي كشور اعتبارات ذيربط به اين استان ابلاغ گرديد تا بارعايت قوانين و مقررات اقدام گردد.

  جناب آقاي مالكي، مبلغ اعتبار ياد شده  را  ۸۴ ميليون ريال اعلام نموده و افزودند: اين مبلغ از محل اعتبارات ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و از نوع هزينه اي وتخصيص آن نيز به ميزان 50 درصد مي باشد.

  براساس ابلاغيه مذكور، بابت هرهكتار زراعت ديم تا مبلغ بيست ميليون ريال ، هرهكتار زراعت آبي تا مبلغ پنجاه ميليون ريال ، هرهكتار باغ تا مبلغ پنجاه ميليون ريال ، هر واحد دامداري تا مبلغ پنجاه ميليون ريال، دام سبك هر راس تا مبلغ پنج ميليون ريال ودام سنگين هر راس تا مبلغ سي ميليون ريال، هر كلني زنبور عسل تا مبلغ دو ميليون ريال، هرهكتار آبزي پروري گرم آبي تا مبلغ پنجاه ميليون ريال وهرتن توليد مزرعه آبزي پروري سرد آبي تامبلغ هشتاد ميليون ريال، ايستگاه پمپاژآب تامبلغ هشتاد ميليون ريال( مبلغ يادشده جهت احداث هرايستگاه پمپاژ گروهي بزرگ بابرداشت آب بيش از صد ليتر درثانيه براساس تصميم ستاد بازسازي ونوسازي استان اقدام مي گردد)، و به ازاي هرواحد مرغداري صد درصد تخريب شده نيز تا مبلغ دويست ميليون ريال خسارت تعيين گرديده است.
  Powered by Tetis PORTAL