جلسه هماهنگي ارزيابي عملكرد شاخص هاي عمومي دستگاه هاي اجرايي در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
    1398/01/26

    جلسه هماهنگي ارزيابي عملكرد شاخص هاي عمومي دستگاه هاي اجرايي استان با حضور معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني و كارشناسان اين معاونت و معاونين و نمايندگان برخي از دستگا هاي اجرايي در روز دوشنبه 1398/01/26 در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان برگزار گرديد.