برگزاري دوره آموزشي «تبيين نكات مهم در فهرست بهاي كلان راهسازي »
    1398/05/05

    با توجه به هماهنگي انجام شده توسط كارگروه آموزش و ترويج ضوابط فني استان و نيز بر اساس مصوبات شوراي فني استان مورخ 17‏/1398/02، دوره آموزشي با عنوان «تبيين نكات مهم در فهرست بهاي كلان راهسازي » با همكاري مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و ادارات كل راه و شهرسازي استان، با تدريس جناب آقاي مهندس فتح الهي از صاحبنظران و كارشناسان خبره امور نظام فني و اجرايي كشور، با موضوعات ذيل در روز شنبه مورخ 5 مرداد ماه 1398 در سالن فجر سازمان برگزار گرديد.
    • تبيين فهرست بهاي كلان راه سازي سال 1397 به شماره بخشنامه 609820‏/97 مورخ 6‏/11‏/97
    • تبيين دستورالعمل رسيدگي به مشخصات فني عمليات اجرا شده ( نشريه شماره 773) ،  موضوع محاسبه جرائم ناشي از انجام مشخصات فني
    • پرسش و پاسخ