برگزاري دوره آموزشي مديريت افكار عمومي از سوي مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
  1398/02/10

  دوره آموزشي " مديريت افكار عمومي  " ويژه مديران، معاونين و كليه روساي دستگاه هاي اجرايي توسط مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان با حضور برخي از مديران و معاونين دستگاه هاي اجرايي و  با تدريس سركار خانم دكتر رفعتي در روز سه شنبه مورخ 1398/02/10 در سالن فجر سازمان با اهداف ذيل برگزار گرديد:

  • عوامل شكل گيري افكار عمومي
  • دلايل توجه به افكار عمومي
  • گروههاي بهره ور از افكار عمومي
  • كاركرد و هدفهاي افكارسنجي
  • شيوه هاي سنجش افكار عمومي
  • مراحل تدوين طرح افكارسنجي
  • چگونگي تحليل افكارعمومي