بازديد از پروژه هاي عمراني شهرستان دامغان توسط كارگروه نظارت شوراي فني استان سمنان
    1398/04/31

    در تير ماه 1398 اعضاي كارگروه نظارت شوراي فني استان بازديدهايي از پروژه هاي عمراني دستگاههاي اجرايي استان در حوزه شهرستان دامغان به عمل آوردند. در اين بازديد پروژه هاي مخزن ذخيره آب روستاي آستانه، مخزن 500 متر مكعبي شهر كلاته رودبار، مخزن 200 متر مكعبي  شهر كلاته، تامين آب شرب روستاي تويه رودبار و تاسيسات فاضلاب شهر دامغان مورد ارزيابي و نظارت قرار گرفت.