برگزاري كارگاه آموزشي تسهيلگران جهت آشنائي با فرآيند تدوين اسناد توسعه اقتصادي و اشتغالزائي روستاهاي استان
    1398/10/05

    در راستاي اجراي مفاد جزء (1) و (7) بند الف ماده (27) قانون برنامه ششم توسعه كشور مبني بر تدوين اسناد توسعه اقتصادي و اشتغالزائي روستاهاي استان در طول سال‌هاي برنامه ششم و به منظور آشنايي و آموزش تسهيلگران مرتبط با روستاهاي هدف با فرآيند و نقشه راه تدوين اسناد مذكور در سال 1398؛ كارگاه آموزشي تسهيلگران محترم با حضور عوامل مرتبط در روز پنج شنبه مورخ 5 دي ماه 1398 در محل سالن جلسات فجر سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان برگزار گرديد.

     

    Powered by Tetis PORTAL