برگزاري يكصد و چهلمين جلسه كارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان سمنان با حضور جناب آقاي مالكي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
    1398/02/03

    يكصد و چهلمين جلسه كارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان سمنان با حضور جناب آقاي مالكي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، استاندار محترم و جمعي از مديران دستگاه هاي اجرايي استان در روز سه شنبه مورخ 1398/02/03 در استانداري سمنان  برگزار گرديد.