برگزاري جلسه امور زندان هاي استان با حضور جناب آقاي مالكي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي
    1398/01/28

    جلسه امور زندان هاي استان با حضور جناب آقاي مالكي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با هدف پيگيري امورات و رفع مشكل ندامتگاه هاي سمنان و دامغان در روز چهارشنبه مورخ 1398/01/28 در استانداري سمنان برگزار گرديد.

    همچنين جناب آقاي مالكي از زندان جديد و در حال ساخت سمنان بازديد به عمل آوردند.