برگزاري پنجاه و چهارمين جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي و اولين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با حضور جناب آقاي مالكي رياست محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
    1398/02/15

    پنجاه و چهارمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و سپس اولين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ 15 ارديبهشت ماه 1398 به رياست جناب آقاي آشناگر استاندار محترم و با حضور جناب آقاي مالكي رياست محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و  اعضا و مدعوين محترم در محل سالن جلسات يادگار امام (ره) استانداري تشكيل گرديد.