بازديد از پروژه هاي عمراني شهرستان سرخه توسط كارگروه نظارت شوراي فني استان سمنان
    1398/02/04

    در روز چهارشنبه مورخ 4 ارديبهشت ماه 1398 اعضاي كارگروه نظارت شوراي فني استان بازديدي از پروژه هاي عمراني دستگاههاي اجرايي استان در حوزه شهرستان سرخه به عمل آوردند. در اين بازديد پروژه هاي مجتمع فرهنگي آموزشي، مخزن 5000 مترمكعبي و لايروبي سيل بندهاي شهرستان، مورد ارزيابي و نظارت قرار گرفت.