بازديد جناب آقاي مالكي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان از پروژه هاي عمراني دانشگاه پيام نور سمنان
    1398/02/09

    صبح روز دوشنبه مورخ 1398/02/09 جناب آقاي مالكي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به اتفاق جناب آقاي يوردخاني رياست دانشگاه پيام نور سمنان از روند اجراي پروژه هاي عمراني اين دانشگاه بازديد به عمل آوردند.