مصاحبه رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در حاشيه پنجاه و چهارمين جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي و اولين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سال 1398
    1398/02/15

    جناب آقاي مالكي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در مصاحبه با خبرنگاران پيرامون مصوبات جلسه شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان گفتند: از جلسه قبل شورا 8 برنامه در اولويت استان قرار دارد كه در اين جلسه يك مورد از آنها مورد بحث و بررسي قرار گرفت، يكي مربوط به انرژي هاي نو در استان است كه شركت برق منطقه اي استان برنامه هاي عملياتي خود را ارائه داد و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.