برگزاري جلسه شوراي حفاظت از‌ منابع آب استان با حضور جناب آقاي مالكي رياست محترم سازمان
    1398/05/02

    جلسه شوراي حفاظت از‌ منابع آب استان به رياست جناب آقاي آشناگر، استاندار محترم سمنان و با حضور جناب آقاي مالكي رياست محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و جمعي از مديران دستگاه هاي اجرايي استان در روز چهارشنبه مورخ 2 مرداد ماه 1398 در سالن ‌جلسات غدير استانداري برگزار گرديد.