جلسه كارگروه تخصصي در آمدها وتجهيز منابع استاني به رياست جناب آقاي مالكي برگزار گرديد.
    1397/10/05