برگزاري جلسه كارگروه توسعه مديريت سازمان با حضور رياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي
    1397/10/04

     

    كارگروه توسعه مديريت سازمان با حضور رياست محترم سازمان ومعاونين ومديران حوزه ها در دفتر رياست برگزار گرديد.