برگزاري سومين جلسه راهبري رونق فضاي كسب وكار در حوزه فناوري اطلاعات استان با حضور رياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي
    1397/10/10

    سومين جلسه راهبري رونق فضاي كسب وكار در حوزه فناوري اطلاعات استان با حضور رياست محترم سازمان جناب آقاي مالكي، معاون محترم امور اقتصادي وتوسعه منابع استاندار وجمعي از مديران اين حوزه در استانداري برگزار گرديد.