آخرين اخبار

    برگزاري اولين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان با حضور معاون محترم توسعه مديريت وسرمايه انساني سازمان جناب آقاي تبيانيان
    1397/08/29

    اولين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان به رياست جناب آقاي دكتر عسگري معاون محترمهماهنگي امور اقتصادي وتوسعه منابع استاندار وجناب آقاي تبيانيان معاون محترم توسعه مديريت وسرمايه انساني سازمان برگزار گرديد. دراين جلسه كه با تمركز در بررسي وارزيابي شاخص هاي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان تشكيل گرديد مديران دستگاه هاي اجرايي به تبادل نظرو ارايه عملكرد سازماني پرداختند.