آخرين اخبار

    نشست بررسي پروژه هاي عمراني دوره دوم سفر رياست محترم جمهوري به استان با حضور دكتر احمدي رئيس ستاد سفر رياست جمهوري ورياست سازمان جناب آقاي مالكي ومديران استان در نهاد رياست جمهوري
    1397/09/05

    نشست بررسي  پروژه هاي عمراني دوره دوم سفر رياست محترم جمهوري به استان با حضور دكتر احمدي رئيس ستاد سفر رياست جمهوري ورياست سازمان جناب آقاي مالكي ، معاونت هماهنگي برنامه وبودجه سازمان جناب آقاي نوبهار ودكتر ناجي سرپرست محترم استانداري،معاونين استاندار ونمايندگان استان برگزار گرديد.